• Nazov aukcie Dražba chata súpisné číslo 2239 - spoločenská časť, ubytovacia časť - Pezinok
 • Dátum aukcie 30.8.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 696.265,83,- Eur , zaokrúhlene na 696.266,- Eur
 • Najnižšie podanie (€) 696.266,- Eur
 • Dražobná zábezpeka 49.000,- Eur
 • Kraj Bratislavský kraj
 • Mesto Pezinok
 • Typ dražby Chata - Hotel Carmin
 • Výmera pozemku 1321 m 2
 • Výmera zastavanej plochy 241,36 + 390,00 m2
 • Popis dražby Hlavná budova – chata súpisné číslo 2239 na parc. KN č. 6771, k.ú. Pezinok Objekt hlavnej budovy, nazvanej Hotel Carmin je delený podľa predloženej dokumentácie na dve stavby: stavba 1 - spoločenská časť, jedná sa o budovu s dvomi nadzemnými podlažiami, kolaudovaná v roku 1983, stavba 3, 4 - lôžková časť, jedná sa o budovu s piatimi nadzemnými podlažiami, kolaudovaná v roku 1987. Spoločenské priestory súpisné číslo 2239 na parc. KN č. 6772/1 a parc. KN č. 6772/2, k.ú. Pezinok - reštaurácia Spoločenské priestory súpisné číslo 2239 na parc. KN č. 6772/1 a parc. KN č. 6772/2, k.ú. Pezinok - reštaurácia - reštaurácia Kamzík. Pôvodná stavba reštaurácie bola halou, ktorá bola v r. 1990 prestavaná na objekt stravovania
 • Predmet dražby LV 9191, Katastrálne územie Pezinok, Obec Pezinok, Okres Pezinok, Zapísaný Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor. Pozemky: Parcelné číslo: Druh pozemku: Výmera v m2: 6771 zastavané plochy a nádvoria 934 6772/1 zastavané plochy a nádvoria 236 6772/2 zastavané plochy a nádvoria 151 Stavby: Druh a popis stavby: Súpisné číslo: Parcelné číslo: 6771 13 hl. budova - chata 2239 6772/1 13 spoločenské priestory 2239 6772/2 13 spoločenské priestory 2239 Všetko vo výlučnom vlastníctve CARMIN s.r.o, IČO: 36 648 035, Kučišdorfská dolina 902 01 Pezinok, v podiele 1/1, ktorý je záložcom č I. a obligačným dlžníkom navrhovateľa dražby/ Záložné právo bolo zaregistrované Správou katastra Pezinok pod č. V 24/07.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Hlavná budova – chata súpisné číslo 2239 na parc. KN č. 6771, k.ú. Pezinok

Objekt hlavnej budovy, nazvanej Hotel Carmin je delený  na dve stavby:

stavba 1 – spoločenská časť, jedná sa o budovu s dvomi nadzemnými podlažiami, kolaudovaná v roku 1983,

stavba 3,  4 – lôžková časť,  jedná sa o budovu s piatimi nadzemnými podlažiami,   kolaudovaná v roku 1987.

V nadväznosti na ustanovenie § 19 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), týmto všetkým potenciálnym účastníkom držaby oznamujeme, že od vyššie uvedenej dražby bolo upustené s poukazom na ustanovenie § 19 ods. 1 písm. a) Zákona na základe písomného návrhu navrhovateľa dražby.