• Nazov aukcie Dražba domu v obci Širkovce
 • Dátum aukcie 16.06.2016
 • Kolo dražby 1. kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 4.540,--
 • Najnižšie podanie (€) 4.540,--
 • Dražobná zábezpeka 500,-- Eur
 • Kraj Banskobystrický kraj
 • Mesto Širkovce
 • Typ dražby dom
 • Výmera pozemku parcelné číslo 67/4 o výmere 267 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 67/5 o výmere 251 m2, druh pozemku: Záhrady
 • Výmera zastavanej plochy 86,7 m2
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 285 vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre Okres Rimavská Sobota, Obec Širkovce, Katastrálne územie Širkovce, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 67/4 o výmere 267 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 67/5 o výmere 251 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 186, na parcele číslo 67/4, Rodinný dom
 • Predmet dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 285 vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre Okres Rimavská Sobota, Obec Širkovce, Katastrálne územie Širkovce, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - parcelné číslo 67/4 o výmere 267 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria - parcelné číslo 67/5 o výmere 251 m2, druh pozemku: Záhrady Stavby - súpisné číslo 186, na parcele číslo 67/4, Rodinný dom
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

FOTO 1

Objekt rodinného domu je  jednopodlažný prízemný murovaný objekt bez obývateľného podkrovia a bez suterénnych priestorov.Rodinný dom  v súčasnosti predstavuje nedokončenú stavbu nakoľko  sa  v nej podľa vlastníkov  vykonáva rekonštrukcia. Dispozíciu  prízemia stavby rodinného domu tvoria miestnosti  pozostávajúce  z  chodby, kúpeľne s WC, kuchyne a z  troch izieb.  Podlažie prízemia je prístupné cez vstupnú chodbu priamo z bočnej časti dvora.Do jednotlivých miestností v obývateľnej časti domu sa vchádza zo vstupnej chodby, jednotlivé izby sú navzájom prechodné.