• Nazov aukcie Dražba administratívno-prevádzkovej budovy v Banskej Bystrici
 • Dátum aukcie 06.10.2016
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 248.000 Eur
 • Najnižšie podanie (€) 248.000 Eur
 • Dražobná zábezpeka 15.000 Eur
 • Kraj Banskobystrický kraj
 • Mesto Banská Bystrica
 • Typ dražby administratívno-prevádzková budova
 • Výmera pozemku 1505 m2
 • Popis dražby Samostatne stojaca administratívno-prevádzková trojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysného tvaru sa nachádza na parc.č. 5339/10 v zastavanom území obce Banská Bystrica, miestna časť Srnková, v k.ú. Banská Bystrica. Prístup k hodnotenej nehnuteľnosti je z miestnej spevnenej komunikácie v správe Mesta Banská Bystrica a z vnútro - areálovej spevnenej komunikácie na pozemkoch parc. KN-C č.5339/43, zapísaných na LV č.5242, ku ktorým podľa LV prináležia spoluvlastnícke podiely. Dispozičné riešenie 1. nadzemného podlažia: vstup, chodba, schodisko, kotolňa, skladové priestory. Dispozičné riešenie 2. nadzemného podlažia: chodba, schodisko, kancelárske miestnosti, sklady a sociálne zariadenia. Dispozičné riešenie 3. nadzemného podlažia: chodba, kancelárske miestnosti, sklady a sociálne zariadenia. Jedná sa o montovanú budovu, obdĺžnikového pôdorysu, riešenú ako trojtraktový skeletový systém s troma nadzemnými podlažiami o rozmeroch 24,60m*13,80m s konštrukčnou výškou jednotlivých podlaží 3,10m a 3,00m, osadená v upravenom mierne svahovitom teréne. Objekt bol podľa predložených podkladov vybudovaný v roku 1981, čomu zodpovedá aj súčasný technický stav budovy zistený na základe vykonanej obhliadky a použitý materiál pri výstavbe. V súčasnosti je budova využívaná pre súkromný sektor pre účely výroby štítkov a súčiastok využívaných v strojárskom priemysle.
 • Predmet dražby LV 5422, Katastrálne územie Banská Bystrica, Obec Banská Bystrica, Okres Banská Bystrica, Zapísaný Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor. Pozemky: Parcelné číslo: 5339/10 zastavané plochy a nádvoria, výmera 326, 5339/45 zastavané plochy a nádvoria, výmera 456, 5339/46 zastavané plochy a nádvoria, výmera 723, Stavby: Parcelné číslo: 5339/10 20- Budova, súp. č. 2622 UPUSTENÉ OD DRAŽBY NA ZÁKLADE PÍSOMNÉHO NÁVRHU NAVRHOVATEĽA DRAŽBY zo dňa 5.10.2016.
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

DSCN1425