• Nazov aukcie Dražba 3-izbového bytu v obci Vrbová nad Váhom
  • Dátum aukcie 07.12.2015
  • Cena určená znaleckým posudkom (€) 15 500
  • Kraj Nitriansky kraj
  • Mesto Vrbová nad Váhom, okres Komárno
  • Typ dražby byt
  • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Vrbová nad Váhom, obec Vrbová nad Váhom, okres Komárno, zapísané na LV č. 499: - byt č. 2, nachádzajúci sa na 1.poschodí vchodu 0 bytového domu so súpisným č. 46, postaveným na parcele registra „C“ 2434/4, - spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 723/3556, - nebytový priestor č. 2 – garáž, nachádzajúci sa na prízemí vchodu 0 bytového domu so súpisným č. 46, postaveným na parcele registra „C“ 2434/4, - spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 166/3556,
  • Oznámenie o dražbe:
  • Znalecký posudok: