• Nazov aukcie Dražba 3 izbového bytu v obci Streda nad Bodrogom
 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 4.945,–
 • Najnižšie podanie (€) 4.945,–
 • Dražobná zábezpeka 500,- Eur
 • Kraj Košický kraj
 • Mesto Streda nad Bodrogom
 • Typ dražby byt
 • Výmera podlahovej plochy 56,00 m²
 • Predmet dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1542 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Streda nad Bodrogom, Katastrálne územie Streda nad Bodrogom, ako: 3-izbový byt č.5 nachádzajúci sa na 2. Poschodí, vchod č. 1 Súpisné číslo bytového domu 640 Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 1/6 LV č. 1842 vedené Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, pre Okres Trebišov, Obec Streda nad Bodrogom, Katastrálne územie Streda nad Bodrogom, ako: -Pozemok par.č. KN-C 1187/1 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 541 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku 1/6 Pozemok par.č. KN-C 1187/2 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 164 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku 1/6 Pozemok par.č. KN-C 1188 Druh pozemku: Záhrady o výmere 806 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku 1/6
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Jedná o 3-izbový  byt v pôvodnom stave bez rekonštrukcie.  Prístupný je schodiskom zo spoločnej podesty, z  chodby na 2. poschodí. Celková podlahová plocha 3-zbového bytu umiestnenom v krajnej sekcii je 56,00 m². Plochu pivničných priestorov patriacich k bytu č.5 na 1. posch. je 4,00 m². V byte sú tri izby (jedna s balkónom),  samostatná kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba  a špajza.