• Nazov aukcie Dražba 2 izbového bytu v obci Prakovce
 • Dátum aukcie 15.06.2016
 • Kolo dražby 1.kolo dražby
 • Cena určená znaleckým posudkom (€) 4.490,–
 • Najnižšie podanie (€) 4.490,–
 • Dražobná zábezpeka 500,–Eur
 • Kraj Košický kraj
 • Mesto Geľnica
 • Typ dražby byt
 • Výmera pozemku 525 m2
 • Výmera podlahovej plochy 53,76 m²
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 646 vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor, pre Okres Gelnica, Obec Prakovce, Katastrálne územie Prakovce, ako: Parcely registra „C“: Pozemok par.č. KN-C 177 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 525 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 514/10000 2-izbový byt č.15 nachádzajúci sa na 1. poschodí Súpisné číslo bytového domu :268, vchod č. :0 Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 514/10000
 • Predmet dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 646 vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor, pre Okres Gelnica, Obec Prakovce, Katastrálne územie Prakovce, ako: Parcely registra „C“: Pozemok par.č. KN-C 177 Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 525 m2 Spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 514/10000 2-izbový byt č.15 nachádzajúci sa na 1. poschodí Súpisné číslo bytového domu :268, vchod č. :0 Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 514/10000
 • Oznámenie o dražbe:
 • Znalecký posudok:

Foto Prak

Dvojizbový byt sa nachádza v bytovom dome s.č. 268  v obci Prakovce na pozemku parc.č. 177. Byt č.15 je prístupný cez vchod č. 0, situovaný je na 1.poschodí. Pozemok pod domom je rovinatý nachádzajúci sa na kaskádovitom upravenom  teréne s prístupom od dvorovej časti bytového domu  z   priľahlého chodníka mimo hlavnej prístupovej ulice. Celkom sa v   bytovom dome s tromi nadzemnými podlažiami nachádza 18  bytov prístupných z dvoch vchodov zo zadnej dvorovej časti. Bytový dom je bez osobných výťahov.  Súčasťou  domu je aj podzemné čiastočne zapustené suterénne podlažie slúžiace ako  technický trakt kde sú umiestnené spoločné priestory a pivnice vlastníkov bytov.