Uskutočnené dražby

/Uskutočnené dražby
­

Dražba rodinného domu v obci Hontianska Vrbica

 • Dátum aukcie 20.11.2015
 • Mesto Hontianska Vrbica, okres Levice
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na: Spoluvlastnícky podiel vlastníka pod B1: o veľkosti 5/8 ku nehnuteľnosti zapísanej LV č. 517, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Farná, Katastrálne územie Farná, ako Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 5 o výmere 129 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; LV č. 162, vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, pre Okres Levice, Obec Hontianska Vrbica, Katastrálne územie Hontianska Vrbica, ako: Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: parcelné číslo 651 o výmere 1097 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 652 o výmere 91 m2, druh pozemku: záhrady, parcelné číslo 653 o výmere 556 m2, druh pozemku: orná pôda; Stavba so súpisným číslom 44 – rodinný dom, postavený na parcele č. 651.
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba dvojbytovky v obci Kameničná

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Kameničná, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
 • Popis dražby Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1553 vedené Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, pre Okres Komárno, Obec Kameničná , Katastrálne územie Kameničná ako: Stavby - súpisné číslo 13, na parcele číslo 3078/24, Dvojbytovka Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 13 je evidovaný na LV č. 1433
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Zemianska Olča

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Mesto Zemianska Olča, okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Mútne – okres Námestovo

 • Dátum aukcie 25.2.2016
 • Mesto Mútne
 • Typ dražby rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Čereňany

 • Dátum aukcie 25.2.2016
 • Mesto Prievidza
 • Typ dražby rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Selice

 • Dátum aukcie 25.2.2016
 • Mesto Selice
 • Typ dražby rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Moča

 • Dátum aukcie 25.2.2016
 • Mesto Moča- okres Komárno
 • Typ dražby rodinný dom
1 marec, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Marcelová, okres Komárno

 • Dátum aukcie 07.01.2016
 • Kolo dražby 1.kolo
 • Najnižšie podanie (€) 14000,00
 • Mesto Marcelová Okres Komárno
 • Typ dražby Rodinný dom
27 január, 2016|Categories: , , |

Dražba penziónu v obci Krompachy, okres Spišská Nová Ves

 • Dátum aukcie 27.11.2015
 • Kolo dražby 1.
 • Najnižšie podanie (€) 62 600
 • Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves
 • Typ dražby Penzión
26 január, 2016|Categories: , , |

Dražba rodinného domu v obci Farná, okres Levice

 • Dátum aukcie 07.12.2015
 • Kolo dražby 1.
 • Najnižšie podanie (€) 13 600
 • Mesto Farná, okres Levice
 • Typ dražby Rodinný dom
26 január, 2016|Categories: , , |